Nabór na stanowiska

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ogłasza otwarcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Z kandydatem zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu. Informacje o Spółce oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie można uzyskać w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 06 grudnia 2019 r. w siedzibie Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, w dni robocze, w godzinach od 7.30 do 15.30, w pokoju nr 301.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata

Kandydat na Członka Zarządu - Wiceprezes Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych;
2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego.

Osoba, która będzie powołana na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie nie może:

1)
pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) być zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie kandydata składa się z:

1) CV;
2) listu motywacyjnego;
3) dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
4) dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenie usług na podstawie innej umowy lub wykonywanie działalności gospodarczej na własny rachunek;
5) dokumentów potwierdzających co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
6) aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
7) oświadczeń o:
a) korzystaniu z pełni praw publicznych;
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych;
d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
e) zapoznaniu się z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki;
f) złożeniu lub zobowiązaniu do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2186 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
g) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu, zgodnie ze wzorem oświadczenia dostępnym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Spółki.

Ponadto kandydat składa w oryginałach lub odpisach, dokumenty wymienione w punktach 3-6, potwierdzające kwalifikacje kandydata.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty inne niż wymienione w punkcie 3-6.


Do zgłoszenia kandydat może załączyć wniosek o nieujawnianie jego danych osobowych w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku braku jego wyboru (zgodnie ze wzorem wniosku opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki).


Miejsce i termin złożenia zgłoszeń

Zgłoszenia wraz z dokumentami można składać osobiście w Sekretariacie Spółki (w dni robocze w godz. od. 7.30 do 15.30 ) lub przesyłać pocztą na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul
. Logistyczna 22 , 70-608 Szczecin, (liczy się data wpływu do siedziby Spółki), do dnia 06 grudnia 2019 r. w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu mail, a także z adnotacją:
"Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie".

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą
do dnia 27 grudnia 2019 r. w siedzibie Spółki.


W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa, w szczególności znajomość przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, oraz znajomość procesów i wymagań dla termicznego przekształcania odpadów,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w tych spółkach, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4) wiedzę kandydata w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, analizy rynku i konkurencji lub innych zagadnień związanych z pełnieniem Funkcji.

Rada Nadzorcza zastrzega możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez rozstrzygnięcia.

Pliki do pobrania

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Bartłomiej Błażejewski
Data wytworzenia: 19-11-2019
Wprowadzil(a):
Data wprowadzenia: 19-11-2019 12:23
Liczba odwiedzin: 3025