Zamówienia publiczne - przetargi

1. Aktualne ogłoszenia
2. Aktualne konkursy
3. Regulamin udzielania zamówień
4. RODO w zamówieniach
5. Archiwum

Stosowanie zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach

Stosowanie zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach

Z dniem 16 kwietnia b.r. wszedł w życie art. 7 tzw. ustawy sankcyjnej (obowiązuje w stosunku do wszystkich zamówień publicznych, również bagatelnych, o wartości niższej niż 130 000 zł), a jednocześnie - od 9 kwietnia b.r. - obowiązuje art 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 (w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi UE). Oba przepisy wprowadzają nowe podstawy wykluczenia rosyjskich wykonawców z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w związku z agresją wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 22 ustawy przepisy art. 7 oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, będą miały zastosowanie również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, z tym że:

  1. okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpocznie się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy;
  2. zamawiający dostosowuje dokumentację zamówienia lub regulamin konkursu w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Informujemy, że Zamawiający - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. będzie dokonywał weryfikacji braku zaistnienia ww. podstaw wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu (Wykonawców ubiegających się o zamówienie) za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności za pomocą ogólnodostępnych rejestrów takie jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Link do tekstu rozporządzenia i ustawy:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000083501.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&from=PL

Regulamin udzielania zamówień

Zarządzenie nr 1/2024 Prezesa Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień w Zakładzie Unieszkodliwiania Opadów Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.

Jednolita treść Regulaminu znajduje się w załączonym pliku do pobrania.

RODO w zamówieniach

Informacja RODO dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 08-06-2011
Wprowadzil(a): Aneta Dzyganowicz
Data wprowadzenia: 08-06-2011 10:06
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 29-07-2021 11:00
Liczba odwiedzin: 24350