Zasady dostępu do informacji nieudostępnionych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznych z dnia 6 września 2001r. (art.10 i art.13) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Wniosek można złożyć:
  • elektronicznie: sekretariat@zuo.szczecin.pl
  • pisemnie na adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
  • faxem: 91 50 66 299

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Spółka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 - t.j. z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej przez Spółkę wnioskodawcy przysługuje uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej).
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Aneta Dzyganowicz
Data wytworzenia: 30-11--1
Wprowadzil(a): Aneta Dzyganowicz
Data wprowadzenia: 08-06-2011 10:37
Zaktualizowal(a): Wojciech Krysztofik
Ostatnia aktualizacja: 13-11-2018 09:47
Liczba odwiedzin: 8991