Zamówienie o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej

Data: 21.10.2011
Zapytanie ofertowe nr 7/2011

DOSTAWA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

ZUO.102.WK.001.2011 Szczecin, 21.10.2011

I. ZAMAWIAJĄCY
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.
ul. Czesława 9
71 - 504 Szczecin

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu informacji prawnej (zwany dalej SIP) wraz z aktualizacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie minimalnych wymagań zamawiającego został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., ul. Czesława 9, 71 - 504 Szczecin do dnia 26 października 2011 r. do godziny 12:00. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty faksem na: 91 455 71 43. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zuo.szczecin.pl w zakładce "Zamówienia publiczne".


VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium Waga kryterium
1 Cena oferty 50 %
2 Ilość ujednoliconych aktów prawnych z Dz. U. i M.P. 10 %
3 Ilość zeskanowanych tekstów pierwotnych aktów prawnych. 5%
4 Ilość orzeczeń 10 %
5 Ilość monografii 5 %
6 Dostęp do kompletniej bazy danych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1945 r. 15%
7 Możliwość ustalenia brzmienia aktu prawnego w brzmieniu obowiązującym na wybrany dzień. 5%


2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest wadze kryterium w określonej %.
Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów określonych w pkt. 1. Uzyskana liczba punktów będzie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów będzie dokonywane na podstawie następujących zasad:
2.1. Cena oferty:
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

KCx = (Cmin/Cx) * 50 pkt

Gdzie:
KCx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty,
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert,
Cx - cena brutto oferty ocenianej.

2.2. Ilość ujednoliconych aktów prawnych z Dz. U. i M.P.
Ocenie zostanie poddana ilość zawartych w programie ujednoliconych aktów prawnych z Dziennikiem Ustaw i Monitorem Polskim.
Liczba punktów zostanie przyznana Wykonawcom poprzez porównanie ilości ujednoliconych aktów prawnych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, według wzoru:

KUAPx = (I obliczana - I minimalna)/(I maksymalna - I minimalna)* 10 pkt

Gdzie:
KUAPx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ilość ujednoliconych aktów prawnych z Dz. U. i M.P.,
I obliczana - ilość ujednoliconych aktów prawnych dostępnych w ofercie ocenianej,
I minimalna - najniższa spośród ilości ujednoliconych aktów prawnych dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert,
I maksymalna - najwyższa spośród ilości ujednoliconych aktów prawnych dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert.

2.3. Ilość zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych.
Ocenie zostanie poddana ilość zawartych w programie zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych.
Liczba punktów zostanie przyznana Wykonawcom poprzez porównanie ilości zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, według wzoru:

KZPTAPx = (I obliczana - I minimalna)/(I maksymalna - I minimalna)* 5 pkt

Gdzie:
KZPTAPx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ilość zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych,
I obliczana - ilość zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych dostępnych w ofercie ocenianej,
I minimalna - najniższa spośród ilości zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert,
I maksymalna - najwyższa spośród ilości zeskanowanych pierwotnych tekstów aktów prawnych dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert.

2.4. Ilość orzeczeń.
Ocenie zostanie poddana łączna ilość zawartych w programie orzeczeń SN, NSA, WSA, TK, GKO przy M.F., ZA/KIO, RIO, SKO.
Liczba punktów zostanie przyznana Wykonawcom poprzez porównanie ilości łączna ilość zawartych w programie orzeczeń SN, NSA, WSA, TK, GKO przy M.F., ZA/KIO, RIO, SKO zadeklarowanych formularzu ofertowym według wzoru:

KOx = (I obliczana - I minimalna)/(I maksymalna - I minimalna)* 10 pkt

Gdzie:
KOx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ilość orzeczeń,
I obliczana - ilość orzeczeń dostępnych w ofercie ocenianej,
I minimalna - najniższa spośród ilości orzeczeń dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert,
I maksymalna - najwyższa spośród ilości orzeczeń dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert.

2.5. Ilość monografii.
Ocenie zostanie poddana podana przez Wykonawcę łączna ilość zawartych w programie monografii.
Liczba punktów zostanie przyznana Wykonawcom poprzez porównanie ilości zawartych w programie monografii zadeklarowanych formularzu ofertowym według wzoru:

KMx = (I obliczana - I minimalna)/(I maksymalna - I minimalna)* 5 pkt

Gdzie:
KMx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ilość orzeczeń,
I obliczana - ilość orzeczeń dostępnych w ofercie ocenianej,
I minimalna - najniższa spośród ilości orzeczeń dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert,
I maksymalna - najwyższa spośród ilości orzeczeń dostępnych spośród wszystkich złożonych ofert.

2.6. Dostęp do kompletniej bazy danych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1945 r.
Ocenie zostanie dokonana na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Wykonawca, który zagwarantuje, że baza programu zawiera komplet aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1945 r. otrzyma 15 punktów.

2.7. Możliwość ustalenia brzmienia akty prawnego w brzmieniu obowiązującym na wybrany dzień.
Ocenie zostanie dokonana na podstawie deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie. Wykonawca, który spełni wymagania w niniejszym zakresie otrzyma 5 punktów.

3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która uzyska największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem faksu i umieści na stronie internetowej.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:
2.1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.2. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawca działa przez ustanowionego pełnomocnika, lub inny dokument, z którego wynika umocowanie podpisującego ofertę do występowania w imieniu wykonawcy.

VIII. ZMIANA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych w zapytaniu oraz unieważnienia postępowania.
2. O zmianie treści zapytania zamawiający poinformuje wykonawców, którym przekazano zaproszenie do złożenia oferty oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
3. O unieważnieniu postępowania zamawiający poinformuje wykonawców, którzy złożyli ofertę.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Krysztofik pod numerem telefonu 91 886 90 63.

X. ZAŁĄCZNIKI

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Wzór formularza ofertowego.
3. Wzór umowy.

Pliki do pobrania

załącznik 3 wzór umowy
typ: PDF, waga: 360.55 Kb
informacja_o_wyborze_oferty
typ: PDF, waga: 520.16 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 21-10-2011
Wprowadzil(a): Wojciech Krysztofik
Data wprowadzenia: 07-11-2011 14:19
Zaktualizowal(a): Bartłomiej Błażejewski
Ostatnia aktualizacja: 23-08-2018 18:25