Dostawa fabrycznie nowej armatury dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Data: 04.04.2024

Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.100.005.2024.WUM

ZUO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605, 1720 ze zm. dalej: "ustawa Pzp") na "Dostawę fabrycznie nowej armatury dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie".

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47dd8338-ece1-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-47dd8338-ece1-11ee-9c02-ce2b643d361d

Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Karolina Korzeniewska
Data wytworzenia: 04-04-2024
Wprowadzil(a): Karolina Korzeniewska
Data wprowadzenia: 04-04-2024 14:23
Zaktualizowal(a): Karolina Korzeniewska
Ostatnia aktualizacja: 04-04-2024 14:23