Rozruch instalacji absorpcyjnych pomp ciepła w celu uzyskania gwarantowanych 4 MWt mocy cieplnej z kondensacji wilgoci ze spalin na instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Data: 06.02.2024
Znak sprawy: ZUO.PDG.ZP.100.002.2024.WUM
ZUO Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605, 1720 ze zm. dalej: "ustawa Pzp") na "Rozruch instalacji absorpcyjnych pomp ciepła w celu uzyskania 4 MWt mocy cieplnej z kondensacji wilgoci ze spalin na instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie".
Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia, poniżej link:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-25edb8c8-bb53-11ee-b7da-22bd761ba7f3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP:

Przed złożeniem oferty Zamawiający przewiduje obowiązkową wizję lokalną przedstawiciela Wykonawcy zgłoszoną poprzez platformę (o której mowa w rozdziale II. SWZ) lub adres e-mail przetargi@zuo.szczecin.pl co najmniej 1 dzień przed terminem wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 15.02.2024 r. oraz 14.03.2024 r. o godzinie 11:00 w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu wizji lokalnej znajdują się w SWZ.
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Katarzyna Witkowska
Data wytworzenia: 06-02-2024
Wprowadzil(a): Katarzyna Witkowska
Data wprowadzenia: 06-02-2024 12:27
Zaktualizowal(a): Katarzyna Witkowska
Ostatnia aktualizacja: 04-03-2024 11:09