Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie

Data: 06.10.2011
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 322702 - 2011; Data zamieszczenia: 06.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 886 90 65, faks 91 455 71 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuo.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o. o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o. o. w Szczecinie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) komputer stacjonarny - 5 sztuk, 2) monitor LCD - 5 sztuk, 3) komputer przenośny - 1 sztuka. 3. Szczegółowe informacje w zakresie minimalnych wymagań zamawiającego dotyczące sprzętu informatycznego zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Podane nazwy własne są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. W sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Oferowany przez wykonawcę sprzęt komputerowy musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie. 7. Wszystkie elementy składowe zestawów komputerowych, komputerów przenośnych muszą być fabrycznie nowe (nie eksploatowane), nie wycofane z produkcji. Zestawy komputerowe powinny być utrzymane w jednolitej kolorystyce. 8. W ramach zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do: 1) Dostarczenia na własny koszt sprzętu informatycznego do siedziby zamawiającego w terminie zgodnym z zawartą umową. O dostawie wykonawca poinformuje zamawiającego co najmniej 1 dzień przed terminem dostawy. 2) Instalacji, aktywacji i konfiguracji systemu operacyjnego i pozostałego oprogramowania wraz z aktualnymi w momencie dostawy, dostarczonymi od producenta sterownikami urządzeń oraz poprawkami. Licencjonowane oprogramowanie powinno być dołączone na oddzielnych nośnikach CD/DVD. 3) Wykonanie wszystkich czynności rejestracyjnych (lub innych) wymaganych do uzyskania niezbędnych uprawnień do natychmiastowej naprawy serwisowej. 4) Przekazania zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim dla każdej właściwej jednostki dostarczonego sprzętu komputerowego. 5) Zapewnienia świadczenia serwisu gwarancyjnego w miejscu dostawy i instalacji przez okres gwarancji określony w ofercie wykonawcy. 9. Realizacja przedmiotu zamówienia - odbiór sprzętu komputerowego będącego przedmiotem zamówienia nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Szczecinie przy: ul. Czesława 9, odpowiednio do ustaleń z zamawiającym. 10. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia spisany będzie protokół odbioru, potwierdzający zgodność dostarczonego sprzętu z ofertą wykonawcy oraz poprawność działania sprzętu. 11. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy będzie podstawą do wystawienia faktury. 12. Przyjmuje się datę dostawy jako datę bezusterkowego odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru. 13. W dniu przekazania sprzętu komputerowego zamawiającemu wykonawca zobowiązany będzie przekazać: 1) karty gwarancyjne dostarczonego sprzętu komputerowego, 2) licencje dostarczonego oprogramowania. 14. Podany w ofercie przetargowej okres gwarancji liczony będzie od daty ich odbioru, zgodnie z kartami gwarancyjnymi. 15. Termin usunięcia awarii, wady, usterki nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od zgłoszenia telefonicznego, e-mailem lub faksem.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.40.00-8, 30.23.13.00-0, 30.21.31.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium..
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny niniejszego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny niniejszego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny niniejszego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny niniejszego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca do oferty obowiązany jest dołączyć: 1) ofertę cenową - sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 2) odpowiednie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub w sytuacji określonej w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 3 zdanie drugie SIWZ), 3) oświadczenie wskazujące część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (o ile wykonawca przewiduje udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia) - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 4) 1) Opis oferowanego sprzętu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ (w sytuacji składania oferty wspólnej opis składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną). 4) wydruk ze strony testowej http://www.cpubenchmark.net na dzień składania ofert (w sytuacji składania oferty wspólnej wydruk składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany mogą wynikać: 1) ze zmiany wysokości należnych podatków i opłat, w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 2) z okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) z wystąpienia okoliczności uwarunkowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie umowy zgodnie z jej treścią i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - za siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu umowy; 4) ze zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 5) z uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 6) ze zmian zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 7) ze zmiany umowy o dofinansowanie podpisanej Projektu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o. o. ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin pok. 9 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o. o. ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin pok. 9 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-004/10-00.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.10.2011 r.

Informacja unieważnieniu postępowania

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.
ul. Czesława 9
71 - 504 Szczecin

ZUO.POIS.101.WK.005.2011 Szczecin,07.11.2011
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie".

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 4 oferty. W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający odrzucił wszystkie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Wobec braku ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 oferta cenowa
typ: DOC, waga: 263.5 Kb
Załącznik nr 5 wzór umowy
typ: PDF, waga: 343.41 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 06-10-2011
Wprowadzil(a): Wojciech Krysztofik
Data wprowadzenia: 06-10-2011 12:27
Zaktualizowal(a): Bartłomiej Błażejewski
Ostatnia aktualizacja: 23-08-2018 18:24