Usługa z zakresu wsparcia technicznego i organizacyjnego na potrzeby promocyjne w ramach Projektu "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Data: 29.07.2014

Zamawiający

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Czesława 9

71 - 504 Szczecin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 886 90 65, faks 91 455 71 43.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuo.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa z zakresu wsparcia technicznego i organizacyjnego na potrzeby promocyjne w ramach Projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa z zakresu wsparcia technicznego i organizacyjnego na potrzeby promocyjne w ramach Projektu Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zakres zamówienia obejmuje zapewnienie wsparcia techniczno - organizacyjnego w zakresie: wyposażenia stoiska tj.: lady, regały, siedziska, dyspozytory etc.; personelu do obsługi stoiska wystawienniczego; transportu stoiska wraz z wyposażeniem, balonu reklamowego na terenie oddziaływania Projektu; montażu, demontażu balonu reklamowego, stoiska wystawienniczego wraz z jego wyposażeniem oraz ich magazynowanie; serwis techniczny stoiska, balonu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.60.00-0, 79.95.20.00-2, 79.95.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie minimum 4 usługi podobne do przedmiotu zamówienia. Za usługę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna świadczenie usługi w zakresie wsparcia techniczno - organizacyjnego, realizowanego podczas wydarzenia o charakterze plenerowym za kwotę minimum 11.000 zł, w ramach której Wykonawca zapewnił odpowiedni personel, sprzęt multimedialny, wyposażenie stoiska, a także serwis techniczny.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 95.000 PLN ( dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty - sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 2)kalkulacja cenowa stanowiąca Załącznik 1a do SIWZ; (w sytuacji składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument) 3)odpowiednie pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty wspólnej lub w sytuacji określonej w Rozdziale XV pkt 1 ppkt 3 zdanie drugie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), 4)oświadczenie wskazujące część zamówienia, którą Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom (o ile Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia) - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na której dokonano wyboru oferty Wykonawcy w następującym zakresie mogące wynikać : 1) ze zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) z wystąpienia okoliczności uwarunkowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią i treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - za siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu Umowy, 3) ze zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej Umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 4)z uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 5)ze zmian zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 6)ze zmiany Umowy o dofinansowanie Projektu,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9 71-504 Szczecin sekretariat pok. 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ul. Czesława 9 71-504 Szczecin sekretariat pok. 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków przyznanych z Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 dla Projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dotyczy umowy o dofinansowanie z dnia 30 maja 2011 r. nr POIS.02.01.00-00-004/10-00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP UZP w dniu 29.07.2014 r.

Szczecin 25 sierpnia 2014 r. Zamawiający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. - dalej: "ustawa Pzp") Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertą jest oferta Wykonawcy: Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. A.Struga 6-8, 7 0-777 Szczecin Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów (100) przyznaną zgodnie z kryterium oceny ofert - cena - określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Streszczenie oceny ofert: oferta nr 1. DP-EXPO Dawid Mróz, Paweł Pawlukowski Sp. J. Ul. Bogusława 14 74-500 Chojna Liczba punktów zgodnie z kryterium oceny ofert (cena 100%): 4,5 Łączna liczba punktów: 4,5 oferta nr 2. Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Ul. A. Struga 6-8 70-777 Szczecin Liczba punktów zgodnie z kryterium oceny ofert (cena 100%): 100 Łączna liczba punktów: 100

Pliki do pobrania

Zał. 1 formularz oferty cenowej
typ: PDF, waga: 348.46 Kb
Zał. 1a kalkulacja cenowa
typ: PDF, waga: 476.5 Kb
Zał. 5 wykaz usług
typ: PDF, waga: 343.32 Kb
Zał. 6 wzór umowy
typ: PDF, waga: 381.57 Kb
Wyjaśnienia treści SIWZ
typ: PDF, waga: 394.94 Kb
Modyfikacja treści SIWZ
typ: PDF, waga: 387 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 29-07-2014
Wprowadzil(a): Wojciech Krysztofik
Data wprowadzenia: 01-08-2014 14:28
Zaktualizowal(a): Bartłomiej Błażejewski
Ostatnia aktualizacja: 23-08-2018 18:28