Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Data: 26.08.2011

PL-Szczecin: Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów
2011/S 163-269197
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Czesława 9
Kontaktowy: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Do wiadomości: Wojciech Krysztofik
71-504 Szczecin
POLSKA
Tel. +48 918869065
E-mail: wkrysztofik@zuo.szczecin.pl
Faks +48 914557143
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.zuo.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne: Spółka z o. o.
Inne: Gospodarka odpadami
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL424
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych z dostawą urządzeń i uruchomieniem dot. projektu pn. Kontrakt 1 "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45252300, 42320000, 51135110, 71320000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):Tak
II.1.8)Podział na części: Nie
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych z dostawą urządzeń i uruchomieniem dot. projektu pn. Kontrakt 1 "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kompletnego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie o nominalnej wydajności przekształcania odpadów komunalnych wynoszącej 20 Mg/h (150 000 Mg/rok), wraz zaprojektowaniem i budową węzłów do odzysku energii, waloryzacji żużla oraz stabilizowania odpadów procesowych. Kontrakt będzie wykonywany w oparciu o ramowe warunki realizacji umowy FIDIC pn. "Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę" (Żółty FIDIC) Wydawnictwo SIDIR, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (ISBN: 83-86774-28-2) wraz z warunkami szczególnymi kontraktu oraz definicjami zawartymi w Części III SIWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
— projektowanie,
— wytyczenie,
— roboty,
— uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, wymaganych przepisami prawa,
— szkolenia,
— próby końcowe,
— próby eksploatacyjne,
— uprzątnięcie placu budowy,
— usunięcie wad,
— niewymienione wyżej wszelkie działania niezbędne do przejęcia robót, objętych niniejszym zamówieniem, przez Zamawiającego.
4. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz powykonawczej,
2) opracowanie projektu rekultywacji terenu oraz zagospodarowania nadmiaru gruntu z terenu inwestycji (Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty tych działań w swojej ofercie) w tym również przeprowadzenie prób jakości gruntów i wód podziemnych,
3) opracowanie wniosków i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, decyzji lub ich zmian w celu opracowania dokumentacji projektowej, wybudowania, przekazania zrealizowanych obiektów do eksploatacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymogami kontraktowymi a w szczególności:
— przeprowadzenie drugiej oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę,
— pozwoleń na budowę i/lub innych działań niezbędnych dla realizacji robót budowlanych,
— pozwoleń na użytkowanie,
— pozwolenia/pozwoleń zintegrowanego/zintegrowanych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania organów wydających decyzje/pozwolenia/zezwolenia. Wykonawca dołoży wszelkiej staranności, aby zapewnić organom niezbędne dokumenty i informacje w jak najkrótszym czasie staraniem własnym i na własny koszt. Zamawiający zobowiązuje się do jak najszerszego wspierania Wykonawcy w zakresie swoich kompetencji i możliwości.
4) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz w celu opracowania dokumentacji projektowej, wybudowania i przekazania zrealizowanych obiektów do eksploatacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymogami kontraktowymi,
5) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z dostawą i montażem maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, polegających na budowie ZTUO w Szczecinie, który obejmuje funkcjonalnie węzeł przyjęcia odpadów komunalnych, dwie linie termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, węzła oczyszczania spalin, instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych oraz instalację do zestalania i stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin lub ekstrahowania, przygotowania ich do transportu i unieszkodliwienia.
6) wykonanie przyłączenia odnawialnego źródła ciepła od instalacji do sieci ciepłowniczej,
7) wykonanie przyłączenia jednostki wytwórczej energii elektrycznej do sieci rozdzielczej,
8) wykonanie instrukcji prób końcowych,
9) wykonanie instrukcji eksploatacyjnych i konserwacji,
10) wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej,
11) przeprowadzenie prób końcowych,
12) przeprowadzenie prób eksploatacyjnych i nadzór nad uczestniczącym w nich personelem Zamawiającego,
13) przeprowadzenie badań i pomiarów gwarancyjnych, testów parametrów eksploatacyjnych,
14) przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji instalacji,
15) przekazanie do eksploatacji obiektów Instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z całą towarzyszącą infrastrukturą,
16) przeglądy i usługi serwisowe w Okresie Usuwania Wad oraz w okresie rękojmi,
5. ZTUO w Szczecinie należy zaprojektować na pracę ciągłą przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowaną ilością godzin dyspozycyjności, co najmniej 7500 h/rok i docelową wydajnością 150 000 Mg/rok. Wskazane parametry są wartościami, które są objęte gwarancjami wymaganymi przez Zamawiającego.
Bez VAT 482 596 446,95 PLN
II.2.2)Opcje: Nie

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów PLN) nie później niż do upływu terminu składania ofert (22.11.2011 godzina 12:00).
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Sekcji III.2. Ogłoszenia. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania. Z pełnomocnictwa powinna wynikać wola wszystkich Wykonawców do wspólnego występowania w postępowaniu. Zaleca się by pełnomocnictwo wymieniało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy na potrzeby niniejszego zamówienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: Nie
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy mają złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowy dokument winien być złożony oddzielnie przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich).
3. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
1) pkt. 2.2), 2.3), 2.4) i 2.6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt. 2.5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 3.1)a) i c) oraz 3.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 3.1)b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
5. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 4 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie.
6. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7. Kryterium oceny, dokonywanej na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła formuła "spełnia/nie spełnia".
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają obowiązek złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowy dokument może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).
2) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią biegłego rewidenta o żądanej części sprawozdania finansowego, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności - za okres trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
3) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5) Jeśli dla spełnienia warunku z art. 22 ust. 1 pkt. 4 PZP Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w ppkt 3) powyżej, dotyczącej tych podmiotów oraz przedłoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
2. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Kryterium oceny, dokonywanej na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, będzie stanowiła formuła "spełnia/nie spełnia".
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
1) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, sumaryczne przychody netto ze sprzedaży w wysokości co najmniej 450 000 000 PLN netto;
b) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 75 000 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 75 000 000 PLN;
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 150 000 000 PLN.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają obowiązek złożyć:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowy dokument może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).
2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz winien obejmować co najmniej osoby wskazane Sekcji III.2.3.1.3) (Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów). Jeśli Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, przedłoży pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wraz z informacją, co do charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, ostatnie zdanie dotyczy sytuacji, gdy w wykazie osób, Wykonawca wskazał osoby, które nie są jego pracownikami. W razie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, dokument taki składa ten z Wykonawców, który będzie posługiwał się takimi osobami.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależenie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
3. Kryterium oceny, dokonywanej na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, będzie stanowiła formuła "spełnia/nie spełnia".
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
a) Co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych (budowa lub przebudowa zakładu), z których:
— Przynajmniej jedna dotyczy budowy lub kompleksowej przebudowy lub kompleksowej modernizacji zakładu o wydajności minimum 100 000 Mg/rok.
b) Co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") instalacji oczyszczania spalin typu mokrego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub przemysłowych.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje (będzie dysponować) co najmniej po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk (Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia niżej wymienionych funkcji przez jedną osobę):
a) Ekspert 1 (Kierownik Kontraktu, Przedstawiciel Wykonawcy) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Kontraktu, w tym doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym kontraktem na roboty budowlane realizowanym w formule "zaprojektuj i wybuduj", którego przedmiotem była budowa lub modernizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub osadów ściekowych lub bloków energetycznych opalanych paliwem stałym lub oczyszczalni ścieków lub zakładów chemicznych o wartości co najmniej 100 000 000 PLN netto.
b) Ekspert nr 2 (Koordynator ds. Termicznego przekształcania odpadów komunalnych) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 8 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Kontraktu w tym zarządzanie co najmniej jednym kontraktem na roboty budowlane realizowanym w formule "zaprojektuj i wybuduj", którego przedmiotem była budowa lub modernizacja instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 000 Mg/rok.
c) Ekspert nr 3 (Architekt) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe architektoniczne,
— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego jako architekt przy projektowaniu infrastruktury przemysłowej,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 ze zmianami) - zwanego dalej rozporządzeniem MTiB, lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
d) Ekspert nr 4 (Projektant sanitarny) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu instalacji sanitarnych,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia MTiB lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
e) Ekspert nr 5 (Projektant konstruktor) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu infrastruktury przemysłowej,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia MTiB lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
f) Ekspert nr 6 (Projektant elektryk) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych,
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia MTiB lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
g) Ekspert nr 7 (Technolog 1 Kierownik zespołu projektowego) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w charakterze kierującego zespołem projektowym w tym udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej dla co najmniej jednej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 000 Mg/rok.
h) Ekspert nr 8 (Technolog 2 proces oczyszczania spalin) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania układów oczyszczania spalin oraz udział w opracowywaniu projektu systemów oczyszczania spalin metodą mokrą dla co najmniej jednej zrealizowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 000 Mg/rok.
i) Ekspert nr 9 (Technolog 3 automatyka i sterowanie) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 8 lat doświadczenia w zakresie projektowania układów automatyki i sterowania oraz udział w opracowywaniu projektu systemów automatyki i kontroli dla co najmniej jednej zrealizowanej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub osadów ściekowych lub bloków energetycznych opalanych paliwem stałym lub zakładów chemicznych o wartości co najmniej 100 000 000 PLN netto.
j) Ekspert nr 10 (Technolog 4 odzysk energii) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego,
— udział jako technolog w opracowywaniu dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla co najmniej jednej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności co najmniej 100 000 Mg/rok ze skojarzonym wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej, z produkcją pary 50 Mg/h.
k) Ekspert nr 11 (Kierownik Budowy) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji obiektów infrastruktury przemysłowej,
— doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi (pełnienie funkcji kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub osadów ściekowych lub bloków energetycznych opalanych paliwem stałym lub oczyszczalni ścieków lub zakładów chemicznych o wartości co najmniej 100 000 000 PLN netto,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia MTiB lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
l) Ekspert nr 12 (Kierownik robót sanitarnych) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych lub kierownika budowy kierującego realizacją robót sanitarnych lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót sanitarnych,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia MTiB lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
m) Ekspert nr 13 (Kierownik robót elektrycznych) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne,
— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej lub kierownika budowy kierującego realizacją robót elektrycznych i elektroenergetycznych lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie rozporządzenia MTiB lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania.
n) Ekspert nr 14 (Specjalista ds. ochrony środowiska) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu ochrony środowiska,
— co najmniej 5 lat doświadczenia w branży ochrony środowiska,
— uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy co najmniej jednej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności 100 000 Mg/rok zakończonej wydaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udział w realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartości minimum 100 000 000 PLN netto objętej decyzją środowiskową.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone: Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury: Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena i Koszty. Waga 55
2. Ocena techniczna. Waga 45

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZUO.POIS.101.WK.003.2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 22.11.2011 - 12:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 135,70 PLN
Warunki i sposób płatności: Płatność przelewem na konto Zamawiającego określone w fakturze oraz w terminie określonym w fakturze.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.11.2011 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert:
Data: 22.11.2011 - 12:30
Miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, sala konferencyjna (piwnica).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ: Nie
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego". Dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00 - 00 - 004/10 - 00.

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
1. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Formularz Oferty, sporządzony według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 1a do SIWZ łącznie z niżej wymienionymi wykazami:
a) Kosztów Eksploatacyjnych - załącznik nr 1b,
b) Parametrów Technicznych - załącznik nr 1c,
c) Gwarancji eksploatacyjnych - załączniki od nr 1d.1 do nr 1d.16,
d) Cen - załącznik nr 1e.
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwo powinno zawierać upoważnienie do udzielania dalszych pełnomocnictw. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika substytucyjnego, do oferty należy także załączyć pełnomocnictwo substytucyjne. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3) Dowód wniesienia wadium.
4) Koncepcję ofertową dotyczącą części budowlano architektonicznej i technologicznej instalacji wraz z opisem wszystkich proponowanych rozwiązań budowlanych i technologicznych, które będą brane pod uwagę przy ocenie ofert zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ.
5) Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.12.2015 (Czas na Wykonanie) nie dłuższy niż 1160 dni liczonych od dnia podpisania umowy (Daty Rozpoczęcia) i 180 dni Okresu Zgłaszania Wad liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP stanowiących 25 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
4. Zamawiający zgodnie z art. 144 PZP przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
I. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót:
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe,
b) warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia i znacznie odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów.
2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a) niewypały i niewybuchy;
b) znaleziska archeologiczne;
3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
4) Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji oraz eksploatatorów infrastruktury i właścicieli gruntów niezbędnych do realizacji Robót, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
5) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem.
6) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 - 5 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia.
1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót;
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
d) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
e) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji kontraktowej w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa.
III. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
1) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.
2) Zmiana obowiązującej stawki VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie Ceny Kontraktowej, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
3) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek decyzji Zamawiającego lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany wytycznych dotyczących realizacji projektu. Zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów Zamawiającego lub zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu.
4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.
5) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych dla uniknięcia lub usunięcie kolizji.
6) Zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357(1) §1 Kodeksu cywilnego.
7) Zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
5. Wszystkie postanowienia wymienione w punkcie 4 powyżej stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych;
3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;
4) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.
5) zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ (IDW), a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Inżyniera i Zamawiającego na zaproponowaną osobę.
6) zmiana formy w jakiej zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy dokonane zgodnie z art. 139 PZP
7. Zgodnie z art. 139 i art. 140 PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ust. 1 PZP, z zastrzeżeniem art. 146 ust. 2 PZP
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż określone w art. 94 PZP z zastrzeżeniem art. 183 PZP.
10. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w punkcie 9 powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta.
11. W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości wykonywanych robót, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Informacje ogólne.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP.
2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
3. Środki ochrony prawnej, przysługują:
1) Wykonawcom,
2) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 PZP,
3) Zamawiającemu.
4. Odwołanie.
Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz w przypadku zaniechania czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawcom przysługuje odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe zasady dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania odwołań zostały określone w art. 180 - 198 PZP.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
22.8.2011

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.08.2011.
Zamawiający
Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZUO.POIS.101.WK.003.2011 Szczecin, 14.11.2011
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".
Zamawiający na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

1. W sekcji II.2.1. Całkowita wielkość lub zakres; punkt 4 podpunkt 5:
Zamiast:
5) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z dostawą i montażem maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, polegających na budowie ZTUO w Szczecinie, który obejmuje funkcjonalnie węzeł przyjęcia odpadów komunalnych, dwie linie termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, węzła oczyszczania spalin, instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych oraz instalację do zestalania i stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin lub ekstrahowania, przygotowania ich do transportu i unieszkodliwienia.
Powinno być:
5) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych z dostawą i montażem maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wyposażenia, polegających na budowie ZTUO w Szczecinie, który obejmuje funkcjonalnie węzeł przyjęcia odpadów komunalnych, dwie linie termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, węzła oczyszczania spalin, instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych oraz instalację do zestalania i stabilizacji popiołów i stałych pozostałości z oczyszczania spalin,

2. W sekcji II.2.1 Całkowita wielkość lub zakres; pkt 4 ppkt 16:
Zamiast:
16) przeglądy i usługi serwisowe w Okresie Usuwania Wad oraz w okresie rękojmi,
Powinno być:
16. Przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi w zakresie zgodnym z instrukcją eksploatacyjną i konserwacji przedłożoną przez Wykonawcę.

3. Sekcja III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów PLN) nie później niż do upływu terminu składania ofert (22.11.2011 godzina 12:00).
Powinno być:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów PLN) nie później niż do upływu terminu składania ofert (05.01.2012 godzina 12:00).

4. Sekcja III.2.2 Warunki udziału, Zdolność ekonomiczna i finansowa: minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1 ppkt 1 lit. c):
Zamiast:
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 150 000 000 PLN
Powinno być:
c) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50 000 000 PLN

5. Sekcja III.2.3 Warunki udziału, Zdolność techniczna, minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1 ppkt 2:
Zamiast:
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
a) Co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych (budowa lub przebudowa zakładu), z których:
— Przynajmniej jedna dotyczy budowy lub kompleksowej przebudowy lub kompleksowej modernizacji zakładu o wydajności minimum 100 000 Mg/rok.
b) Co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") instalacji oczyszczania spalin typu mokrego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub przemysłowych.
Powinno być:
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Niniejszy warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:
a) Co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") zakładu termicznego przekształcania stałych odpadów komunalnych (budowa lub przebudowa zakładu), z których:
— Przynajmniej jedna dotyczy budowy lub kompleksowej przebudowy lub kompleksowej modernizacji zakładu o wydajności minimum 100 000 Mg/rok.
b) Co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie (formuła "zaprojektuj i wybuduj") instalacji oczyszczania spalin typu mokrego w zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub przemysłowych.
Niniejszy warunek zostanie również uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że roboty budowlane określone w lit. a i b zostały wykonane w ramach jednego zamówienia.

6. Sekcja III.2.3 Warunki udziału, Zdolność techniczna, minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów pkt 1 ppkt 3 lit n:
Zamiast:
n) Ekspert nr 14 (Specjalista ds. ochrony środowiska) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
— wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu ochrony środowiska,
— co najmniej 5 lat doświadczenia w branży ochrony środowiska,
— uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy co najmniej jednej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności 100 000 Mg/rok zakończonej wydaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udział w realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartości minimum 100 000 000 PLN netto objętej decyzją środowiskową.
Powinno być:
n) Ekspert nr 14 (Specjalista ds. ochrony środowiska) - niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie i kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe techniczne lub z zakresu ochrony środowiska;
- co najmniej 5 lat doświadczenia w branży ochrony środowiska;
- uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko dla budowy co najmniej jednej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych o wydajności 100 000 Mg/rok zakończonej wydaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz udział w realizacji co najmniej jednej inwestycji o wartości minimum 100 000 000 PLN netto objętej decyzją środowiskową (Niniejszy warunek zostanie również uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoba wskazana na niniejsze stanowisko doświadczenie nabędzie w ramach jednego zamówienia).

7. Sekcja IV.3.7) Procedura, Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Zamiast:
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

8. Sekcja VI.3. Informacje dodatkowe pkt 2:
Zamiast:
2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.12.2015 (Czas na Wykonanie) nie dłuższy niż 1160 dni liczonych od dnia podpisania umowy (Daty Rozpoczęcia) i 180 dni Okresu Zgłaszania Wad liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.
Powinno być:
2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.12.2015 r. Czas na Wykonanie nie dłuższy niż 1250 dni liczonych od dnia podpisania umowy (Daty Rozpoczęcia) i 60 dni Okresu Zgłaszania Wad liczonych od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia.

9. Sekcja VI.3.Informacje dodatkowe, pkt 4.II. ppkt 1 lit c:
Zamiast:
c) odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
Powinno być:
c) odmienne od przyjętych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;

10. Sekcja VI.3.4 Daty, które należy poprawić w ogłoszeniu pierwotnym
a) Sekcja IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Zamiast: 22.11.2011 godz. 12:00
Powinno być: 05.01.2012 godz. 12:00
b) sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast: 22.11.2011 godz. 12:00
Powinno być: 05.01.2012 godz. 12:00
c) Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Zamiast: 22.11.2011 godz. 12:30
Powinno być: 05.01.2012 godz. 12:30

Niniejsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14.11.2011.
Zamawiający
Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów Sp. z o.o.
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZUO.POIS.101.WK.003.2011 Szczecin, 21.11.2011
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na "Kontrakt nr 1: Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Zamawiający na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następującym zakresie:

1. W sekcji VI.3.6.6
Zamiast:
6) zmiana formy w jakiej zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy dokonane zgodnie z art. 139 PZP
Powinno być:
6) zmiana formy w jakiej zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy dokonane zgodnie z art. 149 PZP.

Niniejsze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21.11.2011.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Czesława 9

71-504 Szczecin

ZUO.POIS.101.WK.003.055.2011 Szczecin, 11 kwietnia 2012 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. "Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego".

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) - dalej: "ustawa Pzp", Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p. n. "Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:

MOSTOSTAL WARSZAWA S. A.

ul. Konstruktorska 11A

02 - 673 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy - MOSTOSTAL WARSZAWA S. A. uzyskała największą liczbę punktów - 86,1081 punktów - przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- dalej: "SIWZ".

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanej oceny złożonych ofert Wykonawcy uzyskali następującą liczbę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

1. Konsorcjum firm:

Warbud S. A.

Al. Jerozolimskie 162A

02 - 342 Warszawa

VINCI Environnement
Rueil-Malmaison 1,
Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, Francja
VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 162A,

02-342 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 84,5630

2. RAFAKO S.A.

ul. Łąkowa 33,

47-400 Racibórz

Liczba uzyskanych punktów: oferta odrzucona.

3. Mostostal Warszawa S.A.

ul. Konstruktorska 11A,

02-673 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 86,1081.

4. Konsorcjum firm:

INTEGRAL Engineering Und Umwelttechnik GmbH

GrosseNeugasse 8, 1040, Wiedeń, Austria
ERBUD S.A.
ul. Puławska 300A,
02-819 Warszawa
Liczba uzyskanych punktów: oferta odrzucona.

Na ostateczną liczbę uzyskanych punktów złożyła się ocena ofert w poszczególnych kryteriach oceny ofert, która przedstawia się następująco:

L.p

Nr Kryterium

WYKONAWCY

Konsorcjum Warbud S.A.,

VINCI Environnement SAS,

VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.

Rafako S.A.

Mostostal Warszawa S.A.

Konsorcjum

Integral Engineering und Umwelttechnik Gmbh - Erbud S. A.

liczba przyznanych punktów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

1)a

33,0000

oferta odrzucona

32,5207

oferta odrzucona

2

1)b.

10,9299

oferta odrzucona

10,6780

oferta odrzucona

3

1)b.1

7,4299

oferta odrzucona

6,3889

oferta odrzucona

4

1)b.1.1

2,5000

oferta odrzucona

2,2483

oferta odrzucona

5

1)b.1.2

0,5000

oferta odrzucona

0,0797

oferta odrzucona

6

1)b.1.3

0,9619

oferta odrzucona

1,5000

oferta odrzucona

7

1)b.1.4

0,5000

oferta odrzucona

0,2384

oferta odrzucona

8

1)b.1.5

0,3820

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

9

1)b.1.6

1,0000

oferta odrzucona

0,3225

oferta odrzucona

10

1)b.1.7

1,0000

oferta odrzucona

0,0000

oferta odrzucona

11

1)b.1.8

0,5860

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

12

1)b.2

3,5000

oferta odrzucona

4,2891

oferta odrzucona

13

1)b.2.1

0,0000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

14

1)b.2.2

0,5000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

15

1)b.2.3

1,0000

oferta odrzucona

0,6024

oferta odrzucona

16

1)b.2.4

1,0000

oferta odrzucona

0,6867

oferta odrzucona

17

1)b.2.5

1,0000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

18

1)c.

6,4653

oferta odrzucona

8,0000

oferta odrzucona

19

1)c.1

1,5000

oferta odrzucona

1,5000

oferta odrzucona

20

1)c.2

0,6000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

21

1)c.3

0,7778

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

22

1)c.4

0,5000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

23

1)c.5

0,5000

oferta odrzucona

0,5000

oferta odrzucona

24

0,5000

oferta odrzucona

0,5000

oferta odrzucona

25

1)c.6

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

26

0,1875

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

27

0,2000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

28

0,2000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

29

0,2000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

30

1)c.7

1,0000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

31

2)a.

30,1678

oferta odrzucona

32,9094

oferta odrzucona

32

2)a.1

2,1500

oferta odrzucona

1,9338

oferta odrzucona

33

2)a.1.1

0,7000

oferta odrzucona

0,6267

oferta odrzucona

34

2)a.1.2

0,2500

oferta odrzucona

0,2500

oferta odrzucona

35

2)a.1.3

0,5000

oferta odrzucona

0,3571

oferta odrzucona

36

2)a.1.4

0,4000

oferta odrzucona

0,4000

oferta odrzucona

37

2)a.1.5

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

38

2)a.2

4,3500

oferta odrzucona

7,6500

oferta odrzucona

39

2)a.2.1

0,0000

oferta odrzucona

2,1500

oferta odrzucona

40

2)a.2.2

2,1500

oferta odrzucona

2,1500

oferta odrzucona

41

2)a.2.3

0,0000

oferta odrzucona

2,0000

oferta odrzucona

42

2)a.2.4.a

0,6000

oferta odrzucona

0,6000

oferta odrzucona

43

2)a.2.4.b

0,7500

oferta odrzucona

0,7500

oferta odrzucona

44

2)a.2.4.c

0,8500

oferta odrzucona

0,0000

oferta odrzucona

45

2)a.3

1,1250

oferta odrzucona

1,2500

oferta odrzucona

46

2)a.3.1

0,3750

oferta odrzucona

0,5000

oferta odrzucona

47

2)a.3.2

0,7500

oferta odrzucona

0,7500

oferta odrzucona

48

2)a.4

7,2151

oferta odrzucona

5,2929

oferta odrzucona

49

2)a.4.1

0,4000

oferta odrzucona

0,3429

oferta odrzucona

50

0,3651

oferta odrzucona

0,4000

oferta odrzucona

51

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

52

2)a.4.2

1,9000

oferta odrzucona

1,9000

oferta odrzucona

53

2)a.4.3

1,9000

oferta odrzucona

0,0000

oferta odrzucona

54

2)a.4.4

2,3500

oferta odrzucona

2,3500

oferta odrzucona

55

2)a.5

2,2983

oferta odrzucona

4,7500

oferta odrzucona

56

2)a.5.1

0,6000

oferta odrzucona

0,0000

oferta odrzucona

57

0,0000

oferta odrzucona

0,6000

oferta odrzucona

58

2)a.5.2

0,0000

oferta odrzucona

1,5000

oferta odrzucona

59

2)a.5.3

1,0000

oferta odrzucona

0,6000

oferta odrzucona

60

2)a.5.4

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

61

2)a.5.5

0,3626

oferta odrzucona

0,5000

oferta odrzucona

62

2)a.5.6

0,0357

oferta odrzucona

1,2500

oferta odrzucona

63

2)a.6

5,9629

oferta odrzucona

5,7842

oferta odrzucona

64

2)a.6.1

1,1250

oferta odrzucona

1,0171

oferta odrzucona

65

1,1250

oferta odrzucona

1,0171

oferta odrzucona

66

1,1091

oferta odrzucona

1,1250

oferta odrzucona

67

1,1038

oferta odrzucona

1,1250

oferta odrzucona

68

2)a.6.2

1,5000

oferta odrzucona

1,5000

oferta odrzucona

69

2)a.7

4,5665

oferta odrzucona

4,2396

oferta odrzucona

70

2)a.7.1

0,7500

oferta odrzucona

0,7500

oferta odrzucona

71

0,7500

oferta odrzucona

0,7500

oferta odrzucona

72

2)a.7.2

0,6000

oferta odrzucona

0,5290

oferta odrzucona

73

0,4565

oferta odrzucona

0,6000

oferta odrzucona

74

0,8000

oferta odrzucona

0,5506

oferta odrzucona

75

2)a.7.3

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

76

0,2000

oferta odrzucona

0,2000

oferta odrzucona

77

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

78

0,2000

oferta odrzucona

0,2000

oferta odrzucona

79

2)a.7.4

0,2100

oferta odrzucona

0,0600

oferta odrzucona

80

2)a.7.5

0,0000

oferta odrzucona

0,0000

oferta odrzucona

81

2)a.8

1,5000

oferta odrzucona

1,5000

oferta odrzucona

82

2)a.8.1

0,4000

oferta odrzucona

0,4000

oferta odrzucona

83

2)a.8.2

0,4000

oferta odrzucona

0,4000

oferta odrzucona

84

2)a.8.3

0,4000

oferta odrzucona

0,4000

oferta odrzucona

85

2)a.8.4

0,3000

oferta odrzucona

0,3000

oferta odrzucona

86

2)a.9

1,0000

oferta odrzucona

0,5089

oferta odrzucona

87

2)a.9.1

0,5000

oferta odrzucona

0,5000

oferta odrzucona

88

2)a.9.2

0,5000

oferta odrzucona

0,0089

oferta odrzucona

89

2)b.

4,0000

oferta odrzucona

2,0000

oferta odrzucona

90

2)b.1

2,5000

oferta odrzucona

1,0000

oferta odrzucona

91

2)b.2

0,5000

oferta odrzucona

0,2500

oferta odrzucona

92

2)b.3

0,5000

oferta odrzucona

0,3500

oferta odrzucona

93

2)b.4

0,5000

oferta odrzucona

0,4000

oferta odrzucona

SUMA:

84,5630

oferta odrzucona

86,1081

oferta odrzucona


Pliki do pobrania

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
typ: PDF, waga: 86.86 Kb
Modyfikacja treści SIWZ nr 1
typ: PDF, waga: 85.14 Kb
Informacja o odwołaniu 01
typ: PDF, waga: 315.61 Kb
Informacja o odwołaniu 02
typ: PDF, waga: 315.85 Kb
Ogłoszenie o zebraniu wykonawców
typ: PDF, waga: 320.04 Kb
Modyfikacja treści SIWZ nr 2
typ: PDF, waga: 315.88 Kb
Informacja z zebrania wykonawców
typ: PDF, waga: 263.79 Kb
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
typ: PDF, waga: 755.61 Kb
Modyfikacja treści SIWZ nr 3
typ: PDF, waga: 1.09 Mb
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3
typ: PDF, waga: 630.07 Kb
Modyfikacja treści SIWZ nr 4
typ: PDF, waga: 694.3 Kb
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4
typ: PDF, waga: 460.51 Kb
Modyfikacja treści SIWZ nr 5
typ: PDF, waga: 486.58 Kb
Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5
typ: PDF, waga: 335.11 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 26-08-2011
Wprowadzil(a): Wojciech Krysztofik
Data wprowadzenia: 22-12-2011 10:57
Zaktualizowal(a): Bartłomiej Błażejewski
Ostatnia aktualizacja: 23-08-2018 18:24