Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.

Data: 28.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 174886 - 2011; data zamieszczenia: 28.06.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 886 90 65, faks 91 455 71 43.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuo.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodów na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch, fabrycznie nowych, z rocznika 2011, samochodów osobowych na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. 2. Część I - samochód dla personelu - samochód osobowy klasy wyższej/średniej wg klasyfikacji SAMAR - 1 szt. 3. Część II - ekobus, samochód na potrzeby edukacji ekologicznej - samochód osobowy klasy minibus wg klasyfikacji SAMAR - 1 szt. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I, Część II oddzielnie lub na obie Części łącznie. 5. Szczegółowy opis pojazdów w zakresie minimalnych standardów został zawarty w punkcie 4 i 5 rozdziału III SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego. Zamawiający dopuszcza odbiór pojazdów w siedzibie Wykonawcy w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje się na terenie Szczecina. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy do każdego pojazdu książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu, książkę przeglądów gwarancyjnych, świadectwo homologacji, kartę pojazdu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania niniejszego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania niniejszego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania niniejszego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania niniejszego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania niniejszego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
-Opis oferowanego samochodu wg wzoru stanowiącego załączniki nr 1a i 1b do SIWZ dla poszczególnych Części.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. ofertę cenową - sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument), 2. odpowiednie pełnomocnictwa, 3. oświadczenie wskazujące część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (o ile wykonawca przewiduje udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia) - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w treści umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Strony. 3. Zamiany umowy mogą być dokonane z zastrzeżeniem zgodności z przepisem art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zmiany umowy mogą wynikać: 1) ze zmiany wysokości należnych podatków i opłat w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) z wystąpienia okoliczności uwarunkowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie umowy zgodnie jej treścią i treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - za siłę wyższą będzie się uważać okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu umowy, 3) ze zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu, 4) z uzasadnionych okoliczności, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego, 5) ze zmian zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu, 6) ze zmiany umowy o dofinansowanie Projektu. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zuo.szczecin.pl/zamowienia_publiczne/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin pok. nr 9 sekretariat (I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00 - 00 - 004/10 - 10.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Samochód dla personelu.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód osobowy, fabrycznie nowy, z rocznika 2011, klasy wyższej/średniej wg klasyfikacji SAMAR, 1 szt., wraz z dostawą do siedziby zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ekobus, samochód na potrzeby edukacji ekologicznej.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód osobowy, fabrycznie nowy, z rocznika 2011, klasy minibus wg klasyfikacji SAMAR - 1 szt., wraz z dostawą do siedziby zamawiającego..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 28.06.2011r.

Szczecin, 4 lipca 2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174886 - 2011 data 28.06.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 886 90 65, fax. 91 455 71 43.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 06.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin pok. nr 9 sekretariat (I piętro)..
W ogłoszeniu powinno być: 08.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. ul. Czesława 9 71 - 504 Szczecin pok. nr 9 sekretariat (I piętro)..
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP w dniu 4 lipca 2011 r. Numer ogłoszenia: 181922 - 2011.
Szczecin, 20 lipca 2011
Informacja o wyborze oferty
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o.
ul. Czesława 9
71 - 504 Szczecin
ZUO/POIS/101/WK/002/2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę samochodów na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. w Szczecinie".

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w części I - samochód dla personelu, szt. 1, samochód osobowy klasy wyższej/średniej wg klasyfikacji SAMAR wybrano ofertę złożoną przez:

PEHAMOT Sp. z o. o.
ul. Zielonogórska 32
71 - 084 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100

Uzasadnienie wyboru oferty: W postępowaniu w części I wpłynęła jedna ofert. Oferta uzyskała największą liczbę punktów - 100 - przyznaną na podstawie kryterium oceny ofert, określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:
1) PEHAMOT Sp. z o. o.
ul. Zielonogórska 32
71 - 084 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 100

2. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w części II - ekobus, samochód na potrzeby edukacji ekologicznej, 1 szt., samochód osobowy klasy minibus wg klasyfikacji SAMAR.
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:W prowadzonym postępowaniu, w części II nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Pliki do pobrania

załącznik nr 4 - wzór umowy
typ: PDF, waga: 108.14 Kb
załącznik nr 1 - oferta cenowa
typ: PDF, waga: 89.32 Kb
modyfikacja nr 1 SIWZ
typ: PDF, waga: 84.86 Kb
wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
typ: PDF, waga: 89.51 Kb
modyfikacja nr 2
typ: PDF, waga: 101.15 Kb
wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
typ: PDF, waga: 86.22 Kb
Wyciąg z Rejestru Zmian
Autor dokumentu: Wojciech Krysztofik
Data wytworzenia: 28-06-2011
Wprowadzil(a): Wojciech Krysztofik
Data wprowadzenia: 07-04-2015 13:18
Zaktualizowal(a): Bartłomiej Błażejewski
Ostatnia aktualizacja: 23-08-2018 18:11